Indien u een bestelling plaats bij In Style Styling & Decoraties verklaart u zich akkoord met deze leveringsvoorwaarden.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Identiteit van de onderneming

In Style Styling & Decoraties
Kraaivenstraat 34
5048 AB Tilburg
Telefoonnummer: +313 590 61 71
E-mailadres: info@instyledecoraties.com
Website: www.instyledecoraties.nl & www.instylestyling.com

KvK nummer: 17268224
BTW-identificatienummer: NL 167875516B01

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

  1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Orderbevestiging

Zodra u bij ons een bestelling heeft geplaatst ontvangt u via e-mail een orderbevestiging. Op de orderbevestiging vindt u een overzicht van de bestelde artikelen en de kosten hiervan.

Bestellen en betalen

Na ontvangst van de orderbevestiging dient u het totaalbedrag van de bestelling zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen zeven dagen, te voldoen via Ideal of over te maken op rekeningnummer: 1546.71.681 t.n.v. In Style Styling & Decoraties te Tilburg o.v.v. het factuurnummer. Zodra de betaling is ontvangen, wordt uw bestelling binnen 48 uur (op werkdagen) aan fietskoeriers aangeboden ter verzending.

Verzend- en verpakkingskosten

De verzend- en verpakkingskosten binnen Nederland bedragen €6,95 incl. BTW. Dit tarief geldt voor standaard pakketpost verzending via fietskoeriers.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de levertijden van fietskoeriers.
Voor verzending naar Duitsland, België, Frankrijk en Spanje geldt een standaard verzendtarief van €18,50 incl. BTW.

Ruilen en retourneren

U heeft veertien dagen bedenktijd met betrekking tot het annuleren of ruilen van uw bestelling. Na annulering heeft u nogmaals 14 dagen om uw product
retour te sturen. Binnen deze periode kunt u de artikelen aan ons retour te zenden, mits deze in onbeschadigde staat zijn en in de originele verpakking. Download hiervoor ons speciale retourformulier op deze pagina. U kunt kiezen voor een ander artikel uit onze collectie, of wanneer er op dat moment niets naar uw keuze bij is, uw geld retour gestort krijgen binnen 14 dagen. Houdt u er alstublieft rekening mee dat bij het retour zenden van artikelen de Algemene Voorwaarden van fietskoeriers gelden. Kosten van beschadiging en vermissing zijn voor uw rekening.

Klachten / garantie

Heeft u klachten met betrekking tot geleverde goederen of andere zaken? Neemt u dan alstublieft binnen 48 uur contact met ons op en wij zullen er alles aan doen om tot een bevredigende oplossing te komen.

  1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  4. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Vervoersschade

Alle bestellingen worden door ons conform de Algemene Voorwaarden van fietskoeriers verzonden. Mocht u een beschadigde zending ontvangen dan verzoeken wij u ons hiervan binnen 48 uur na ontvangst in kennis te stellen. Uiteraard verzoeken wij u de Algemene Voorwaarden van fietskoeriers ook zelf zorgvuldig in acht te nemen. Indien retourzendingen beschadigd bij ons aankomen en niet conform de Algemene Voorwaarden van fietskoeriers zijn verzonden dan behouden wij ons het recht voor u aansprakelijk stellen voor de ontstane schade. Wij bieden wij u de mogelijkheid de artikelen verzekerd te verzenden via fietskoeriers.

Maatwerk producten

De wet verkopen op afstand is niet van toepassing op maatwerk producten. Bestellingen die speciaal voor u op maat gemaakt zijn vallen niet onder het recht van retour.

Overeenkomst

Indien na ontvangst van het op de orderbevestiging vermelde totaalbedrag, levering van uw bestelling niet binnen vier weken hebben plaatsgevonden heeft u het recht de overeenkomst met ons te ontbinden en kunt u verzoeken om terugbetaling van het door u betaalde bedrag. Dit geldt uitsluitend als door ons geen andere afspraken met u zijn gemaakt over het tijdstip van levering of als wij verzuimen u in te lichten inzake een mogelijke vertraging bij de levering van de artikelen.

Prijsafwijkingen

Wij behouden ons het recht voor op prijsafwijkingen. Bij eventuele prijsverhogingen na totstandkoming van de overeenkomst kan u
de overeenkomst kosteloos ontbinden. Wij bevestigen na totstandkoming van de overeenkomst deze direct per e-mail. Tot het moment van bevestiging kan u de overeenkomst kosteloos ontbinden.

Privacyverklaring

In Style Styling & Decoraties verklaart hierdoor nadrukkelijk dat alle door u verstrekte adresinformatie en persoonsgegevens uitsluitend zullen worden gebruikt ten behoeve van haar eigen administratie en informatieverstrekking. Desbetreffende gegevens worden niet doorverkocht en niet ter beschikking gesteld aan derden. Contact Heeft u naar aanleiding van wat u op onze site gezien heeft vragen dan kunt u een bericht sturen.

My Cart
Wishlist
Recent bekeken
Categories